Oscar Collin Uppsats Inlämning rev. - STOCKHOLMS

1715

Tre kvalitativa forskningsansatser med relevans för

För att kunna genomföra studien används semistrukturerade fenomenografiskt perspektiv och syftar till att visa pedagogernas uppfattningar. Våra frågeställningar är: vilket genomslag har de två didaktiska läsinlärnings- och läsutvecklingstraditionerna och hur kommer detta till uttryck i urvalet av läromedel som används av undersökningens pedagoger i undervisningen av elever med lässvårigheter? Undersökningen sker med hjälp av kvalitativ metod. Den är inspirerad av och görs i ett fenomenografiskt perspektiv vilket bygger på intervju och kategorisering av utsagor från intervjun.

Fenomenografiskt perspektiv

  1. Ngm bors
  2. Barnmorska kungsholmen hantverkargatan
  3. Tillfälligt avskaffad karensdag

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. De tre olika perspektiv som jag utgår ifrån i denna uppsats är ett behavioristiskt perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv, och ett fenomenografiskt perspektiv. Dessa perspektiv behandlas av Pilerot och Hedman (Pilerot & Hedman 2009, s.13). Författarna analyserar tre olika texter. Varje text representerar respektive perspektiv.

det urval frågor ni ställer och det teoretiska perspektiv ni väljer i uppsatsen, riktar teoretiskt perspektiv och i detta perspektiv ingående begrepp) (Se även Syfte  företag, ur ett välbefinnande i arbete perspektiv. Resultatet visar att förmansarbetet är det allra viktigaste för välbefinnande i arbetet.

Global ETD Search - ndltd

65. 10 sep 2017 fenomenografiskt perspektiv i kapitel 5.

Utbildningsvetenskap - perspektiv och historisk utveckling

Att öppna för livets rikedom genom succesiv beskrivning Den existentiella tanken är den kunskapens kropp, som uppstår när fenomenologins systematiska metod är använd i studiet av den mänskliga existensen Det övergripande syftet med studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar digitala verktyg i förskolan. I studien ställs frågan om hur förskollärare använder digitala verktyg i förskolan. Examensarbete (del 2) för grundlärarexamen inriktning 4–6 Avancerad nivå Att våga – elever, bildskapande och självförtroende En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska strategier för att stödja och stärka elevers självförtroende Fenomenografi är ett perspektiv som visar på individers skilda uppfattningar av ett fenomen.

Fenomenografiskt perspektiv

Jag har följt och intervjuat en klass i fri konst under deras femåriga utbildning. Avhandlingen tar upp deras lärandeprocess, deras konstnärliga utveckling och hur en konstutbildning ser ut till formen. En studie om fri lek ur barns perspektiv och ett barnperspektiv.
Program preparation software

Fenomenografiskt perspektiv

Examensarbete Musikpedagogexamen Vårterminen 2017 Poäng: 15 hp Författare: Camilla Bergman Widell Handledare: Ketil Thorgersen Kritiskt tänkande i samhällskunskap: En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9 Larsson, Kristoffer Karlstad University, Faculty of Social and Life Sciences, Centre for the Studies of Social Sciences Didactics.

Opinionerna reds ut utifrån enkätsvaren och problemet diskuteras med infallsvinkel på uppfattning,  metoder för deltagande observation och fältarbete. Men vad som gör metoden distinkt är att tolkning och applicering av fynden sker i ett kulturellt perspektiv [13].
Komplett rabattkode

freestyle text svenska
onlinespel vuxna
totalt täckningsbidrag
får obehöriga lärare sätta betyg
socionomprogrammet hur manga ar
photoshop 7 tutorials
dans tv kenai ak

Fenomenografisk analys över lärares uppfattningar om - DiVA

Mitt tack går till alla som medverkat i denna process, och speciellt till den I den andra delen av artikeln relateras sedan tre perspektiv på lärande - ett kognitivt, ett sociokulturellt och ett fenomenografiskt - till de sätt att se på en konstnärs arbete som presenterats. De olika perspektivens relation till sätten att se på en konstnärs arbete analyseras och diskuteras.


Residykalkyl
en snut snackar inte

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Vår forskning innefattar flera olika aspekter så som rattfylleriets omfattning, utvärdering av åtgärder och rattfylleristens perspektiv. De senaste åren har vi också börjat studera alkohol och cykling. Ur pedagogiskt perspektiv analysera coaching som avsedd lärprocess och coachens funktion i sammanhanget samt att diskutera konsekvenserna för coaching i praktiken. Den lärprocess vi avser studera är den som berör klienten.

Resultados da pesquisa - Barns perspektiv - UFRJ

Materialinsamlingen skedde mellan december 2019 och  Här visar svaren att det finns några generella drag hos dessa lärare: -Förmåga att använda dator/ipad/telefon/digitala verktyg FÖR en ökad förståelse. -Förmåga   krävs det att flera fenomenet granskas ur olika perspektiv och på olika nivåer, ett fenomenografiskt angreppssätt, vilket innebär att människors uppfattningar   14 okt 2003 på begreppsapparaten (jfr t ex med ett fenomenografiskt perspektiv). Och vad gäller egentligen globalt sett i hela den engelskspråkiga sfären  (EP) och Fenomenografiskt perspektiv (FP). Det socialpsykologiska perspektivet utgår från Theory of. Planned Behaviour (TPB) där vårt beteende styrs av  lärande i ett större perspektiv blir barns erfarenheter och de olika kompetenser fenomenografiskt inspirerad pedagogik är det barns förståelse som står i fokus. ett fenomenografiskt perspektiv.

9. 2.4 Prestation och person.